Det er veldig betryggende at jeg har fått den oppfølgingen vi får i overgangsarbeid. Jeg føler at jeg har kommet videre, at jeg har vokst.
— Anja, medlem

Fontenehuset støtter medlemmene ut i jobb blant annet ved IPS-metodikk.

Hva er IPS?

Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support = IPS) er en evidensbasert modell for å støtte mennesker som har psykiske helse- og/eller rusproblemer i å få seg ordinær jobb, samtidig med behandling.

 

Hva er annerledes i Individuell jobbstøtte (IPS)?

Forpliktende samarbeid ved å inkludere jobbspesialist og NAV i ditt kliniske behandlingsteam, fokus på arbeid som en viktig faktor i bedringsprosessen. Metoden er gjennomprøvd, evaluert, systematisert og kvalitetssikret.

I motsetning til tradisjonell attføring, starter man i ordinært arbeid og gir støtten der (place and train). Bygger på 8 prinsipper + evaluering kvalitetsskala; 25 områder; bemanning, organisering og innhold i tjenesten.

 

IPS-modellens åtte prinsipper

1. Alle som ønsker å jobbe kan delta.

2. Målet er vanlig jobb.

3. IPS er en integrert del av et psykisk helseteam.

4. Individuell tilpasset økonomisk rådgivning i overgangen fra trygd/stønader til arbeid.

5. Jobbsøk starter med en gang og senest etter en måned.

6. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter.

7. Jobbspesialisten utvikler relasjoner med arbeidsgiver ut fra personens yrkesønsker.

8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid, og individuelt tilpasset.

 

Hva sier forskningen om arbeid og psykisk helse?

70% av de med psykiske lidelser ønsker arbeid. Forventninger til pasientenes evne til å arbeide er lav blant helsearbeidere.

Diagnose, symptomer, alder, kjønn, tidligere innleggelser, utdannelse eller stoffmisbruk predikerer ikke (dårligere) yrkesdeltakelse.

Å bli inkludert i det ordinære arbeidslivet er en viktig faktor i bedringsprosessen. Sammenhengen mellom arbeidsløshet og dårlig psykisk helse viser at arbeid er en viktig faktor for å bedre den psykiske helsen.

 

Jobbspesialisten vil kort fortalt bidra med:

  • Kartlegging av dine interesser og jobbønsker
  • Dine interesser skal være i fokus
  • Veiledning og kartlegging av jobbønsker og muligheter
  • Målet med IPS er å komme ut ordinært arbeid

Du får støtte og oppfølging på arbeidsplassen så lenge du ønsker det.

Det eneste kravet for å bli deltaker i IPS er at man er medlem av Fontenehuset, er motivert og har et mål om å komme ut i jobb.